PSYKOTERAPI

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi innebär en systematisk och målinriktad behandling av psykiska, känslomässiga, relationella och/eller existentiella besvär med hjälp av olika psykologiska metoder. Det sker genom att en utbildad psykoterapeut och en klient (eller t ex ett par, en familj) träffas regelbundet under en kortare eller längre tid. Det kan handla om enstaka besök till fleraåriga kontakter beroende på klientens behov, ambition, intresse och praktiska möjligheter. Målsättningen med psykoterapin är något klient och psykoterapeut gemensamt kommer fram till.

Psykoterapi kan fokusera på att bearbeta de aktuella svårigheterna och hjälpa klienten att återfå sin tidigare funktionsnivå; Detta kan ta relativt kort tid i anspråk som vid kriser eller vid  korttidspsykoterapi. Om terapins mål är mer omfattande och även syftar till att bearbeta underliggande svårigheter med rötter i tidigare livserfarenhet kräver det ofta längre tid. Om problembilden är mer komplex och omfattande tenderar psykoterapin att ta längre tid.

Samtalet är psykoterapins grund. Samtalet finns med som en del av varje psykoterapi, men hur framträdande det är varierar. Samtalet kan kombineras med s k icke-verbala tekniker och metoder som t ex hypnoskroppspsykoterapiEMDRinre bilder och/eller mindfulness om det verkar vara fördelaktigt för klienten.


Vad är samtalsterapi?

Samtalsterapi kan föras utifrån många olika teoretiska utgångspunkter som t ex objektrelationsteori, självpsykologi, jag-psykologi, affektteori, anknytningsteori. I psykodynamiskt inriktade psykoterapier antar man att tidigare livserfarenheter, speciellt barndomsupplevelser, har en stor betydelse för utvecklingen av klientens aktuella problem och svårigheter. Ofta har aktuella livshändelser ¨tagit tag¨ i några känslomässiga svårigheter som grundlagts tidigare i livet t ex teman som separation, förmåga att hantera kränkningar eller relationssvårigheter. Ett symtom som t ex panikångest kan därför uppstå av olika skäl hos olika personer. Fokus kan ligga såväl på klientens relationer med andra människor som på inre upplevelser, men handlar mestadels om båda.

Det gemensamma för alla former av samtalsterapi är att de utgår från samtalandet. Samtalet är basen för all slags psykoterapi och om den kompletteras med t ex andningsövningar, kroppsövningar och visualiseringsövningar (imaginationer) övergår terapin mot kroppspsykoterapi. Om samtalsterapin kombineras med t ex visualiseringsövningar, symboldrama eller metaforer och hypnos övergår terapin i hypnoterapi. Även i dessa psykoterapiformer ägnas mycket tid till samtalande. 


När används samtalsterapi?

Samtalsterapi i någon form kan användas vid de flesta slags psykologiska och känslomässiga svårigheter. Samtalsterapi kan vara verksamt vid såväl ångestbesvär som depressiva besvär och kriser, liksom vid mycket annan problematik. Ångest och depressiva besvär finns ofta som ett inslag i andra typer av problematik som t ex personlighetsstörningar, missbruksproblematik, kriser och alla möjliga typer av relationsproblem. Även s k personlighetsstörningar kan bearbetas med hjälp av samtalsterapi.

Psykoterapin kan fokusera på att bearbeta de aktuella svårigheterna och hjälpa klienten att återfå sin tidigare funktionsnivå; Detta kan ta relativt kort tid i anspråk som vid kriser eller vid  korttidspsykoterapi. Om terapins mål är mer omfattande och även syftar till att bearbeta underliggande svårigheter med rötter i tidigare livserfarenhet kräver det ofta längre tid.

© Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi        Rörstrandsgatan 50        133 33  STOCKHOLM        08 - 30 43 35         2019